جستجو در مسیر ایرانی
برترین رشته های تجربی
مجتمع فنی تهران
استاد دانشگاه

شخصیت شناسی

اگر شما فردی متفکر، مستقل و آرمانگرا هستید؛

اگر به تصمیمات خود اطمینان دارید؛

اگر از درون خود انگیزه می گیرد و در دنیایی از ایده ها به سر می برید؛

اگر شخصیتی پیچیده دارید که شناخت شما به آسانی ممکن نیست؛

و اگر علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارید؛

 

 
احتمالا شما یک INFJ می باشید

 
انتخاب رشته دانشگاه
انتخاب رشته
درآمد کارشناسان رسمی دادگستری چقدر است ؟
کارشناس رسمی یک شغل محسوب نمی شود بلکه یک حرفه یا تخصص است. به عبارتی هر کارشناس رسمی در کنار شغلی که دارد ( که می تواند کارمند، مدیر، مهندس و ... باشد)، در صورت ارجاع پرونده به آن رسیدگی کرده و نظرات تخصصی خود را به قاضی و دادگاه اعلام می کند.
 

درآمد کارشناسان رسمی دادگستری چقدر است ؟


کارشناس رسمی یک شغل محسوب نمی شود بلکه یک حرفه یا تخصص است. به عبارتی هر کارشناس رسمی در کنار شغلی که دارد ( که می تواند کارمند، مدیر، مهندس و ... باشد)، در صورت ارجاع پرونده به آن رسیدگی کرده و نظرات تخصصی خود را به قاضی و دادگاه اعلام می کند.

( جدید: مشاهده آگهی ثبت نام آزمون کارشناس رسمی سال 96 - مرکز امور مشاوران)

از آنجا که انجام کار کارشناسی مستلزم صرف وقت و تلاش است، تعرفه هایی برای دستمزد کارشناسان رسمی تعیین شده است. قاضی با ارجاع هر پرونده به کارشناس رسمی، حق الزحمه آن را هم تعیین و اعلام می دارد. به عبارتی  کارشناس رسمی می تواند علاوه بر درآمد شغل اصلی خود، درآمدی دیگر از محل ارزیابی و بررسی پرونده های قضایی داشته باشد. کارشناسان رسمی با توجه به تعداد پرونده های ارجاعی و مبلغ ارزیابی آنها، می توانند درآمدهای متفاوتی داشته باشند.

طبق ماده 11جدیدترین قانون مصوب، دستمزد ارزیابی برای کلیه کارشناسان رسمی دادگستری برای هر پرونده ارجاعی مطابق جدول زیر محاسبه می شود :

 
مبلغ ارزیابی دستمزد و حق الزحمه
تا پنجاه ميليون ريال مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال
از پنجاه ميليون و يک ريال تا يکصد و پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد ۰٫۵  درصد
 از يـکصد و پنـجاه ميليون و يک ريال تـا دويست و پنـجاه ميلـيون ريال نسـبت به مازاد ۰٫۴  درصد
از دويست و پنجاه ميليون و يک ريال تا يک ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰٫۳  درصد
از يک ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰٫۱۲۵  درصد
از ده ميليارد و يک ريال تا يکصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰٫۰۶  درصد
از يکصد و پنجاه ميليارد و يک ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰٫۰۳  درصد
از پانصد ميليارد و يک ريال تا ششصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰٫۰۲۵  درصد
از ششـصد و پنجـاه ميليـارد و يک ريال تا يک هـزار ميليـارد ريـال نسـبت به مازاد ۰٫۰۱۵  درصد
از يکهزار ميليارد و يک ريال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۰۱  درصد
 
 

به عنوان مثال اگر پرونده ارجاعی به کارشناس رسمی طبق نظر قاضی، 15000000 تومان ارزیابی شده باشد،  با توجه به جدول بالا دستمزد کارشناس رسمی بابت این پرونده 200000 تومان خواهد بود. لازم به ذکر است حداکثر کل دستمزد کارشناسی، سیصد میلیون برای هر کارشناس می باشد.

البته در هر یک از گروه های یازده گانه و رشته های تخصصی زیر مجموعه آنها، دستمزد آنها به صورت خاصی محاسبه می شود که در قانون جدید حق الزحمه کارشناسان رسمی آمده است. به عنوان نمونه تعرفه دستمزد کارشناسی در گروه 1 که شامل مهندسی آب و معادن می شود به شرح زیر در قانون آمده است :

گروه۱ـ مهندسي آب و معادن شامل رشته‌هاي آب، مواد، معادن


رشته مهندسي آب

ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گيري آب و حقابه‌ها بشرح ذيل است :
۱ـ تا ۵۰ ليتر در ثانيه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ ليتر در ثانيه تا ۱۰۰۰ ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر ۱۵۰۰ ريال.
۳ـ از ۱۰۰۰ ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، ۴۰۰ ريال و حداکثر بيست ميليون ريال.

ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعيين کيفيـت شيميايي و آلودگي آب با تـوجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد.

ماده۱۷ - دستمزد بررسي مشخصات سفره‌هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال است.
تبصره ـ   در صورتي که انجام کارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده۱۸ـ   دستمزد ارزيابي قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌هاي آبياري و زهکشي آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ (جدول بالا) اين تعرفه خواهد بود.

ماده۱۹ـ   تعيين نوع و بررسي کيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال است.

ماده۲۰ـ دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
۱ـ حريم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کيلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال و حداکثر ده ميليون ريال.
۲ـ حريم رودخـانه و کانالهاي با عرض بيش از ۱۲ متر، از قرار هر کيلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال و حداکثر ۱۴ ميليون ريال.

ماده۲۱ـ   دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب کميت و کيفيت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال.


رشته فلزات و معادن

ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمي رشته فلزات در ارزيابي‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخيص، حداقل ۵ ميليون ريال و حداکثر ده ميليون ريال خواهد بود.

۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني احتمالي ـ ممکن ـ قطعي طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومي خواهد بود. در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد

۳ـ در صورتي انجام بررسيهاي کارشناسي در معادن منتج به ارزيابي نگردد، حق‌الزحمه کارشناسي براساس ماده ده اين تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

برای اطلاع از شرایط و جزئیات محاسبه حق الزحمه کارشناسان رسمی در سایر گروه ها می توانید به قانون جدید تعرفه حق الزحمه آنها مراجعه کنید.( برای مطالعه این قانون کلیک کنید)

در مجموع می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه کارشناسی رسمی دادگستری شغل اصلی و اول فرد محسوب نمی شود و حرفه ای جانبی است، و نیز اگر به یک کارشناس رسمی در سال چندین پرونده ارجاع شود که ارزش متوسطی هم داشته باشند، درآمد نسبتا خوبی از این بخش نصیب او خواهد شد.

بنابراین بسیاری از متخصصان و کارشناسان کشور که در گروه های یازده گانه تخصصی فعالیت می کنند، می توانند با شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری و اخذ پروانه کارشناسی، حوزه فعالیت جدیدی برای خود آغاز کنند تا علاوه بر بکارگیری موثرتر تخصص خود، منبع درآمد دیگری نیز برای خود فراهم سازند.


تهیه شده در : مسیر ایرانی
دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری

( جدید: مشاهده آگهی ثبت نام آزمون کارشناس رسمی سال 96 - مرکز امور مشاوران)

 
1394/5/12

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 2968
5.5/10 (تعداد آرا 2 نفر )
Share